myFreeStyle BE Bestel nu €59,90 Logo Abbott

Online Gebruiksvoorwaarden

Deze Online Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf: <09.09.01>

Deze Online Gebruiksvoorwaarden bepalen de toegang tot de website www.myfreestyle.be (hierna Abbott-website genoemd) gecontroleerd door Abbott Diabetes Care België (“Abbott” genoemd), 14 Avenue Einstein B1300 Wavre, de eigenaar en de uitgever van de Abbott-website. Deze Online Gebruiksvoorwaarden gelden niet voor Abbott-websites die geen verband houden met deze Online Gebruiksvoorwaarden, of websites van derden weermee de Abbott-website koppelingen kan hebben. Het gebruik van de Abbott-website wordt beheerst door deze Online Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.

Onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behoudt Abbott zich het recht voor deze Online Gebruiksvoorwaarden te wijzigen afgestemd op de technologische vooruitgang, wettelijke en regelgevende wijzigingen en goede bedrijfspraktijken. Indien Abbott deze Online Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen deze wijzigingen opgenomen worden in een bijgewerkte versie van deze Online Gebruiksvoorwaarden en zal Abbott u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door de inwerkingtredingdatum bovenaan deze Online Gebruiksvoorwaarden aan te passen. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u de huidige versie van deze Online Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en erdoor gebonden bent. Indien u niet instemt met deze Online Gebruiksvoorwaarden of ontevreden bent over de Abbott-website, is de enige en uitsluitende oplossing de Abbott-website niet meer te gebruiken.

DISCLAIMERS

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

  • Hoewel Abbott zich inspant om op de Abbott-website recente ontwikkelingen en informatie inzake zijn producten en services te verschaffen, staat Abbott niet in voor de nauwkeurigheid, de doeltreffendheid en de geschiktheid van de informatie op de Abbott-website. Iedereen neemt de volle verantwoordelijkheid en risico’s op zich die voortvloeien uit het gebruik van de Abbott-website. De informatie wordt aangeboden “ZOALS ZE IS” en kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Abbott behoudt zich het recht voor om het even wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving, informatie op de Abbott-website toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. 
  • Abbott doet geen verklaringen of biedt geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de informatie of de inhoud gepost op de Abbott-website. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Abbott hierbij alle impliciete en expliciete verklaringen en garanties van de hand, die ontstaan uit wetten, contracten of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot garanties in verband met latente/verborgen gebreken, garanties inzake verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht of niet-schending. Abbott is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief, bijvoorbeeld, directe of indirecte speciale (inclusief winstderving) of gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit het bestaan of gebruik van de Abbott-website en/of informatie of inhoud die op de Abbott-website is geplaatst, ongeacht of Abbott op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
  • Abbott is niet verantwoordelijk en garandeert op geen enkele manier de nauwkeurigheid, efficiëntie, tijdigheid en relevantie van informatie of inhoud verkregen van derden, inclusief hyperlinks naar sites van derden. Tenzij anders vermeld op een Abbott-website, controleert of censureert Abbott de inhoud die door derden wordt verstrekt, ongeacht of deze op een prikbord, een discussiebord of soortgelijke producten op de Abbott-website worden weergegeven. Daarom moet deze informatie met de nodige voorzichtigheid worden overwogen, hetgeen Abbott niet goedkeurt.
  • Voor zover toegestaan door de wet, is Abbott niet verantwoordelijk en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, doeltreffendheid, tijdigheid of geschiktheid van de informatie of inhoud verkregen van derden, inclusief links naar websites van derden.
  • Abbott is van plan de Abbott-website regelmatig te updaten, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar is niet verplicht om de inhoud te updaten.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U begrijpt, erkent en stemt in met het volgende:

  • Door de Abbott-website te gebruiken gaat u ermee akkoord de elektronische informatie die op de Abbott-website of servers werden gepost niet te verstoren of te onderscheppen. U gaat er ook mee akkoord niet te proberen de beveiligingsfuncties van de website te omzeilen en zich te houden aan alle toepasselijke, lokale, nationale en internationale wetten, regels en reglementeringen.
  • U verleent Abbott het recht de inhoud te gebruiken die u uploadt of anderszins doorgeeft aan de website (indien van toepassing), volgens de Online Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de Abbott-website, op een door Abbott gekozen manier, inclusief, maar niet beperkt tot het kopiëren, weergeven, presenteren of publiceren ervan in om het even welk formaat en op om het even welke drager, hem te wijzigen, te incorporeren in ander materiaal of op basis ervan een afgeleid werk te maken. U kent Abbott onherroepelijk alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten toe met betrekking tot de inhoud die u uploadt of anderszins doorgeeft aan de Abbott-website (indien van toepassing), inclusief alle patrimoniale rechten zoals het recht van reproductie, distributie, bekendmaking aan het publiek, aanpassing en vertaling, voor de exploitatie van dergelijke rechten met om het even welke en alle middelen, onder om het even welke vorm en op om het even welke drager, wereldwijd, dit voor de respectievelijke beschermingstermijnen van de relevante rechten. Voor zover toegestaan door de toepasselijk wetgeving doet u afstand van alle morele rechten (inclusief alle rechten van auteurschap, integriteit, bekendmaking en herroeping en alle andere rechten bekend als of waaraan gerefereerd wordt als morele rechten) die u hebt op de inhoud die u uploadt of anderszins doorgeeft aan de Abbott-website (indien van toepassing) en u stemt in met alle handelingen van Abbott, die bij afwezigheid van dergelijke toestemming, inbreuk zouden maken op dergelijke morele rechten.
  • Tenzij vooraf door Abbott uitdrukkelijk vermeld en overeengekomen, zullen mondelinge, schriftelijke, of elektronische berichten aan Abbott (zoals feedback, vragen, commentaren, suggesties, ideeën, enz.) door een gebruiker van de Abbott-website niet als een vertrouwelijke relatie beschouwd worden. Indien de Abbott-website vraagt of verzoekt dergelijke informatie te verstrekken, en informatie bevat die de websitegebruiker kan identificeren (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zal Abbott deze informatie verkrijgen, gebruiken en bewaren overeenkomstig het privacybeleid van de Abbott-website. Diegene die informatie verzendt naar Abbott is volledig verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief de waarheidsgetrouwheid, de nauwkeurigheid en de niet-schending van de eigendomsrechten of de persoonlijke levenssfeer van anderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De op de Abbott-website gepubliceerde informatie, documenten en bijbehorende afbeeldingen (de “informatie”) zijn het exclusieve eigendom van Abbott met uitzondering van de informatie verstrekt door derden onder contract bij Abbott. Gebruik van de informatie is toegestaan op voorwaarde dat (1) het correcte copyrightteken op alle kopieën voorkomt; (2) de informatie uitsluitend gebruikt wordt voor informatieve, niet-commerciële of persoonlijke doeleinden; (3) de informatie op geen enkele manier gewijzigd wordt; en (4) de op de Abbott-website beschikbare afbeeldingen niet gebruikt worden zonder de begeleidende tekst. Abbott is niet verantwoordelijk voor de inhoud verstrekt door derden, en het is verboden dergelijk materiaal te verspreiden zonder de toestemming van de eigenaar van de auteursrechten. Behoudens zoals hierboven toegestaan, zal aan niemand een vergunning of recht, expliciet of impliciet, toegekend worden onder enig patent, handelsmerk of ander eigendomsrecht van Abbott. Handelsmerken en handelsnamen van Abbott mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott.

PRIVACY EN VEILIGHEID

Abbott doet al het mogelijke om uw online privacy te beschermen. We begrijpen het belang van privacy voor gebruikers van de Abbott-website. Ons gebruik van persoonlijke identificeerbare informatie wordt geregeld door het privacybeleid van de Abbott-website en door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan dit privacybeleid. Abbott zal uw identificeerbare persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de toepasselijke wetten. U erkent en aanvaardt dat, niettegenstaande de nodige beveiligingen van Abbott, om onbevoegde toegang of onderschepping te voorkomen, bij het invoeren van uw identificeerbare persoonsgegevens, geen absolute beveiliging kan gegarandeerd worden.

In het onwaarschijnlijke geval van onderschepping of onbevoegde toegang niettegenstaande onze inspanningen, inclusief in geval van nalatigheid of grove nalatigheid, zal Abbott niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke onderscheppingen of onbevoegde toegang of rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, incidentele of ernstige schade (inclusief winstverlies, bedrijfsschade, besparingsverlies, gegevensverlies en vorderingen van derden) geleden door een gebruiker, zelfs indien Abbott vooraf op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Abbott garandeert expliciet noch impliciet dat de door gebruikers verstrekte informatie vrij zal zijn van onderschepping of onbevoegde toegang. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord te garanderen.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Abbott is niet verantwoordelijk voor het materiaal, de informatie en kennisgevingen die zijn verstrekt, geplaatst of anderszins bekendgemaakt via de Abbott-website. Het gebruik van deze elementen, informatie en advies gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker. Abbott aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade of letsel als gevolg van het gebruik van de Abbott-website of de inhoud ervan.

De website, inhoud, producten en diensten van Abbott die op deze website worden aangeboden of beschikbaar zijn, worden verstrekt “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”, met al hun gebreken. Abbott, zijn leveranciers of hun respectieve bestuurders, werknemers of agenten (hierna “Abbott” genoemd) kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, gebaseerd op enige juridische theorie, vanwege het feit dat gebruik of onvermogen om Abbott’s website, hun inhoud, een dienst aangeboden via de Abbott-website of een gekoppelde site, inclusief welke dan ook, te gebruiken indirecte, speciale, punitieve, incidentele, voorbeeldige of vervolgschade, zoals ter informatie, enig lichamelijk letsel, winstderving of schade als gevolg van vertraging, onderbreking van de service, virussen, verwijdering van bestanden of communicatie of fouten of weglatingen of andere onnauwkeurigheden op de Abbott-website of de inhoud, ongeacht of dit het gevolg is van nalatigheid van Abbott, ongeacht of Abbott op de hoogte van de mogelijkheid van dergelijke schade.

U gaat ermee akkoord dat, ongeacht de toepasselijke wetgeving ten spijt, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, u geen klacht kunt indienen of in beroep kunt gaan ten gevolge van of in verband met de Abbott-website of deze online gebruiksvoorwaarden meer dan één (1) jaar na dergelijke klacht of beroep.

Hallo,

Wist u dat er een update voor de FreeStyle Libre-reader beschikbaar is?

Maximaliseer de prestatie van uw reader. Nog nauwkeurigere resultaten.

Mijn reader updaten Bedankt, ik heb al de update gedaan