myFreeStyle BE Bestel nu   Logo Abbott

Privacy- en cookiebeleid

Ingangsdatum: 16 august 2021

In dit Privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsinformatie, verzamelen en gebruiken wanneer u via onze kanalen voor klantenondersteuning contact met ons opneemt over onze producten of diensten of over producten of diensten van onze partners en filialen. Het bevat ook een beschrijving van de verzameling van bepaalde andere soorten technische informatie en informatie over het browsen met gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën op de volgende Abbott-websites: www.myFreeStyle.be, www.FreeStyleLibre.be et www.FreeStyleLibre.lu.

Dit Privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld op Abbott-websites die geen link bevatten naar dit Privacy- en cookiebeleid, of op websites van derden waarvan Abbott-websites mogelijk links vermelden.

Lees dit Privacy- en cookiebeleid voordat u Abbott-websites gebruikt of persoonsgegevens aan ons verstrekt.

I. Soorten verzamelde gegevens

a. Hoe worden ‘persoonsgegevens’ gedefinieerd in dit Privacy- en cookiebeleid?

‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens die u identificeren of die direct of indirect kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Uw persoonsgegevens worden aan ons verstrekt wanneer u onze website gebruikt of wanneer u contact opneemt met onze kanalen voor klantenondersteuning. Uw persoonsgegevens worden ook verzameld door andere Abbott-websites en worden door Abbott bijgehouden in een toegankelijke vorm. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

b. Welke soorten gegevens verzamelt Abbott?

Persoonsgegevens die u verstrekt: Abbott verzamelt persoonsgegevens die u invoert in gegevensvelden op Abbott-websites. U kunt bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens, geboortedatum en/of andere gegevens verstrekken om bestellingen op onze website te plaatsen, informatie te ontvangen over onze producten en diensten (inclusief software-updates, speciale aanbiedingen, producttraining en andere informatie in verband met FreeStyle Libre die interessant kan zijn), u te registreren voor programma’s of webinars van Abbott, onze kanalen voor klantenondersteuning te gebruiken of te reageren op enquêtes van Abbott. Om uw privacy te beschermen, moet u aan Abbott geen persoonsgegevens verstrekken die niet specifiek worden gevraagd.

Als u contact met ons opneemt via onze kanalen voor klantenondersteuning via telefoon, e-mail, sociale media of online chat (indien beschikbaar in uw land van verblijf), kunnen we diverse persoonsgegevens van u verzamelen. Afhankelijk van de aard van uw verzoek kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Uw naam, adres, geboortedatum, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Of u contact met ons opneemt namens een gebruiker van onze website of iemand die onze producten of diensten heeft gebruikt;
 • Gegevens van uw sensor, reader, accountinformatie of andere gegevens over uw gebruik van door Abbott geleverde producten/diensten, afhankelijk van de reden waarom u contact opneemt met de klantenondersteuning;
 • Als u de apps FreeStyle LibreLink of LibreLinkUp gebruikt, gegevens over uw mobiel toestel, inclusief gegevens over uw besturingssysteem; en
 • Informatie over het onderwerp waarover u contact met ons hebt opgenomen, inclusief opnames van onze gesprekken en eventuele follow-up waarbij wij contact met u opnemen.

Als u dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, kan dat betekenen dat wij u het door u gevraagde product of de door u gevraagde dienst niet kunnen verstrekken.

Passieve verzameling van bepaalde andere technische informatie en informatie over uw surfgedrag: Abbott-websites kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan Abbott-websites zonder dat u actief dergelijke informatie verstrekt. Deze informatie kan bijvoorbeeld mogelijk uw browsertype en -taal omvatten, alsook uw besturingssysteem, uw IP-adres (Internet Protocol), de URL’s van sites die u hebt bezocht voor en na uw bezoek aan de Abbott-website, de zoekopdracht op het web die u op de Abbott-website heeft gebracht, webpagina’s en advertenties die u bekijkt en links waarop u klikt op de Abbott-website. Deze informatie kan worden verzameld met behulp van verschillende technologieën, zoals cookies, internettags en webbakens. Een deel van deze informatie zendt uw browser ook automatisch door naar Abbott-websites, zoals de URL van de website die u net heeft bezocht en de browserversie die uw computer gebruikt.

II. Verzameling van persoonsgegevens

a. Verzamelt Abbott “gevoelige” persoonsgegevens?

In sommige rechtsgebieden en mits u uw toestemming geeft, verzamelen Abbott-websites persoonsgegevens zoals gezondheidsinformatie. Wij kunnen ook gevoelige persoonsgegevens verzamelen, waaronder gezondheidsinformatie, als u die informatie aan ons verstrekt via onze kanalen voor klantenondersteuning. Deze gegevens kunnen worden aangeduid als ‘gevoelig’ ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy. Voor de verwerking van dergelijke gegevens moet Abbott bijkomende maatregelen nemen zoals vereist door de lokale wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle wet- en regelgeving ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de wet van 30 juli 2018. Daarnaast kunnen individuele dochterbedrijven of filialen van Abbott maatregelen nemen om tegemoet te komen aan de lokale gebruiken of sociale verwachtingen inzake dergelijke informatie. Waar dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving, stemt u, door ons gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, ermee in dat Abbott deze gegevens verzamelt, doorgeeft, opslaat en verwerkt.

b. Hoe gebruikt Abbott persoonsgegevens die ik heb verstrekt?

Abbott zal de persoonsgegevens die u verstrekt via Abbott-websites gebruiken om uw vragen te beantwoorden en u efficiënte klantenservice te bieden. Abbott zal de persoonsgegevens die u verstrekt, gebruiken om uw eventuele bestellingen op de website te verwerken en uit te voeren (inclusief om u informatie over het bestelproces te zenden per e-mail, sms of post), uw klantaccount te valideren, te faciliteren en te beheren en uw aanvragen te verwerken en af te handelen.

Abbott zal de persoonsgegevens, waaronder gezondheidsinformatie, die u ons verstrekt wanneer u via onze kanalen voor klantenondersteuning contact met ons opneemt, gebruiken om u diensten voor klantenondersteuning te verlenen.

We kunnen deze persoonsgegevens ook gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld om u de mogelijkheid te bieden om meldingen te ontvangen over de producten of diensten van Abbott, om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten of om u te informeren over speciale promoties (als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven, indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving). Abbott kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het gerechtvaardigd zakelijk belang om andere bedrijfsfuncties te vergemakkelijken en te verbeteren.

Uw verstrekking van persoonsgegevens aan Abbott is vereist om te voldoen aan onze verplichtingen in een overeenkomst die u met ons heeft gesloten om u het product of de dienst te verstrekken waar u om heeft gevraagd (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst via onze website). Wij verwerken ook persoonsgegevens indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid van producten of medische hulpmiddelen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer dit in ons gerechtvaardigd zakelijk belang is, bijvoorbeeld om u klantenondersteuning te bieden, om onze bestaande producten en diensten en onze website te evalueren en te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te onderzoeken en te ontwikkelen. Wij kunnen een beroep doen op uw toestemming om gezondheidsinformatie te verwerken in sommige omstandigheden (bv. om klantondersteuning te bieden, om op uw vragen te kunnen antwoorden, etc.), om u informatie te zenden over onze producten of diensten, om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over onze producten, om u te informeren over speciale promoties en om gegevens te verwerken die zijn verzameld via cookies of gelijkaardige technologieën op onze website.

c. Zal Abbott persoonsgegevens die ik aan Abbott verstrek combineren met andere persoonsgegevens van mij?

Abbott kan de persoonsgegevens die een klant op één Abbott-website verstrekt combineren met de persoonsgegevens die deze klant op andere Abbott-websites verstrekt.

Abbott kan persoonsgegevens die u ons online verstrekt combineren met onze offline-gegevens.

Abbott kan persoonsgegevens die u ons rechtstreeks heeft verstrekt combineren met gegevens die derden hebben verstrekt.

We gebruiken deze geconsolideerde informatie om ons te helpen Abbott-websites en producten van Abbott beter te ontwerpen, om informatie aan u te verstrekken, om onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te verbeteren en om andere bedrijfsfuncties te vergemakkelijken en te verbeteren.

d. Welke keuzes heb ik met betrekking tot de manier waarop Abbott persoonsgegevens van mij verzamelt en gebruikt?

U kunt altijd de hoeveelheid en de aard van de persoonsgegevens die Abbott van u ontvangt beperken door te kiezen om de informatie niet te verstrekken of door geen persoonsgegevens in te voeren in formulieren of gegevensvelden op Abbott-websites. Sommige van onze diensten kunnen alleen aan u worden verleend als u ons de juiste persoonsgegevens verstrekt. Hierbij aanvaardt u dus dat het niet-verstrekken van persoonsgegevens kan leiden tot een verminderd of zelfs onmogelijk gebruik van Abbott-websites of van de diensten van Abbott. Andere delen van Abbott-websites kunnen u vragen of u zich al dan niet wilt inschrijven voor onze contactlijsten voor aanbiedingen, promoties en bijkomende diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd kunt zijn.

e. Deelt Abbott persoonsgegevens met derden?

Abbott zal uw persoonsgegevens niet verkopen of in licentie geven aan derden, behalve in het kader van de verkoop of overdracht van een productlijn of divisie, in het kader van een gezamenlijk marketingprogramma of als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

Abbott kan uw persoonsgegevens delen met derden met wie Abbott gezamenlijk een product of dienst op de markt brengt of gezamenlijk een programma of activiteit uitvoert. Abbott handhaaft de praktijk dat het u op de hoogte brengt als u zich inschrijft voor een programma dat zal worden uitgevoerd in samenwerking met een ander bedrijf dat mogelijk toegang nodig heeft tot uw persoonsgegevens.

Abbott kan uw persoonsgegevens ook delen met verkopers met wie Abbott een overeenkomst afsluit voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten voor Abbott (zoals klantenondersteuning, leveringsdiensten, online betalingsdiensten en fraudedetectiediensten). Als Abbott uw persoonsgegevens verstrekt aan verkopers om ons te helpen bij onze bedrijfsactiviteiten, handhaaft Abbott de praktijk dat het van deze verkopers eist dat ze uw persoonsgegevens vertrouwelijk houden en uw persoonsgegevens alleen gebruiken om activiteiten voor Abbott uit te voeren.

Abbott kan uw persoonsgegevens delen met een derde in het kader van de verkoop of overdracht van een van zijn productlijnen of divisies, zodat de koper u informatie en diensten kan blijven verstrekken.

Abbott behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te verstrekken om gevolg te geven aan geautoriseerde informatieverzoeken van bevoegde overheids- of rechterlijke instanties, om te reageren op nationale veiligheidssituaties, of wanneer dit wettelijk vereist is. In bepaalde gevallen kan Abbott uw persoonsgegevens ook verstrekken aan juridische adviseurs en auditeurs.

f. Wie zal binnen Abbott toegang hebben tot persoonsgegevens van mij?

Persoonsgegevens zijn toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers van Abbott.

We verschaffen onze medewerkers opleiding over het belang van privacy en over hoe ze klantgegevens correct en veilig kunnen behandelen en beheren.

g. Hoe beveiligt Abbott persoonsgegevens?

Abbott neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, om deze te beschermen tegen verlies, ongewenste vernietiging, aantasting en niet-geautoriseerde toegang.

Abbott handhaaft de praktijk dat het elke webpagina waarop persoonsgegevens worden verzameld beveiligt, maar de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verzonden kan niet worden gegarandeerd. Wij verzoeken u met aandrang om voorzichtig te zijn wanneer u persoonsgegevens, en vooral persoonsgegevens in verband met uw gezondheid, doorzendt via het internet.

Abbott kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens; daarom moet u zowel de voordelen als de risico’s afwegen wanneer u persoonsgegevens verstrekt op Abbott-websites.

Bovendien zullen Abbott-websites die onder dit Privacy- en cookiebeleid vallen een waarschuwing tonen telkens als u een link volgt naar een website die niet door Abbott wordt beheerd of niet onderworpen is aan het Privacy- en cookiebeleid van Abbott; u dient het privacybeleid van deze websites van derden te controleren voordat u persoonsgegevens indient.

h. Geeft Abbott persoonsgegevens door aan andere rechtsgebieden?

Abbott bewaart gegevens op beveiligde servers in verschillende landen over de hele wereld. Houd er rekening mee dat de informatie die u aan ons verstrekt of die we verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de Abbott-websites kan worden verwerkt en doorgegeven naar andere landen dan het land waar u woont, met inbegrip van de Verenigde Staten. De wetten inzake privacy en gegevensbescherming in deze landen zijn mogelijk niet gelijkwaardig aan de wetten in uw land van verblijf. Door gebruik te maken van en actief te zijn op Abbott-websites of ons uw informatie te verstrekken, gaat u akkoord met deze verzameling, overdracht, opslag en verwerking van informatie naar en in deze landen.

Wij dragen persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) en het Verenigd Koninkrijk naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden. Om uw persoonsgegevens te beschermen, zullen wij dergelijke overdrachten alleen uitvoeren (i) op grond van een besluit van de Europese Commissie dat deze overdracht toestaat of, in het geval van het Verenigd Koninkrijk, een besluit van het Information Commissioner’s Office (ICO), of (ii) met inachtneming van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of, voor het Verenigd Koninkrijk, een door het ICO goedgekeurde vorm van een overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens. Houd er rekening mee dat Abbott overeenkomsten inzake de doorgifte van gegevens heeft gesloten op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU om uw persoonsgegevens door te geven van de EER naar derde landen, waaronder de Verenigde Staten.

Om een kopie aan te vragen van de standaardcontractbepalingen van de EU die we gebruiken om uw persoonsgegevens uit de EER te exporteren, kunt u contact opnemen met onze EU DPO (zie gegevens hieronder).

Afhankelijk van het land waar u woont, kunnen we diensten voor klantenondersteuning verlenen of derden inschakelen om deze diensten te verlenen in de EER, het VK, de VS of Noord-Afrika. Wanneer u onze kanalen voor klantenondersteuning belt, wordt u in eerste instantie doorverbonden met een callcenter in uw regio. Als we uw probleem in deze eerste fase niet kunnen oplossen, moeten we uw verzoek mogelijk doorsturen naar een team in een andere regio. Dit betekent dat er in eerste instantie binnen uw geografische regio toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen en vervolgens in een ander land buiten uw regio. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen op een beveiligd, cloudgebaseerd gegevensbeheersysteem met beperkte toegang.

i. Hoe lang zal Abbott mijn persoonsgegevens bewaren?

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang ze nodig zijn om het doel van de opslag volledig te verwezenlijken, namelijk de levering en terbeschikkingstelling van de door u bestelde app, dienst of product, in overeenstemming met alle wettelijke vereisten, onder andere met betrekking tot de veiligheid van producten en medische hulpmiddelen.

Als het doel van opslag niet langer van toepassing is, of als een door de bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons EU-DPO-kantoor via onderstaande gegevens.

j. Hoe beschermt Abbott de privacy van kinderen?

Abbott verzamelt noch gebruikt bewust persoonsgegevens van kinderen op Abbott-websites. We staan kinderen niet bewust toe om onze producten te bestellen, met ons te communiceren of online diensten van ons te gebruiken.

Als u als ouder weet dat uw kind ons gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande methoden. We zullen met u samenwerken om deze kwestie te behandelen.

k. Hoe kan ik persoonsgegevens corrigeren of verwijderen?

In overeenstemming met de lokale wetgeving kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens uit onze actuele klantenadministratie te verwijderen of uw persoonsgegevens te wijzigen. Breng ons op de hoogte van uw wensen door contact met ons op te nemen op een van de onderstaande manieren. Ten behoeve van onze administratie bewaren wij voor een beperkte duur, en enkel voor zolang dat het noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen, bepaalde persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van commerciële transacties.

III. Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën

a. Waarom gebruiken Abbott-websites ‘cookies’ en andere trackingtechnologieën?

Een ‘cookie’ is een bestand dat onze webserver naar uw computer kan sturen wanneer u een Abbott-website bezoekt. Dit bestand wordt vervolgens op uw computer opgeslagen. Nadat u persoonsgegevens hebt ingevoerd in een formulier of gegevensveld op een Abbott-website kan Abbott cookies en bepaalde andere technologieën gebruiken zodat die website uw persoonlijke voorkeuren kan ‘onthouden’, zoals delen van die website die u vaak bezoekt en, als u dat verkiest, uw gebruikers-ID.

Technologieën voor passieve gegevensverzameling kunnen uw gebruik van Abbott-websites vergemakkelijken door Abbott in staat te stellen een betere service aan te bieden, websites aan te passen op basis van de voorkeuren van de consument, statistieken op te stellen, trends te analyseren of Abbott-websites te beheren en te verbeteren. Zonder het gebruik van technologieën voor passieve informatieverzameling werken bepaalde functies van Abbott-websites mogelijks niet.

U kunt ook meer te weten komen over cookies op www.allaboutcookies.org (deze website is beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans en Frans).

b. Welke soorten cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken Abbott-websites?

Abbott-websites gebruiken “sessiecookies”. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die verwijderd worden zodra u uw browservenster verlaat of uw computer uitschakelt. Sessiecookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de navigatie op onze websites te verbeteren, bezoekers te beletten om informatie te verstrekken wanneer dat niet aangewezen is (de site ‘onthoudt’ eerder ingevoerde gegevens voor leeftijd of land van herkomst die buiten de gespecificeerde parameters vielen en blokkeert latere wijzigingen) en om geaggregeerde statistische gegevens te verzamelen. Hier vindt u de lijst met cookies die worden gebruikt op die website www.myFreeStyle.be :

Cookies Types Duurtijd Omschriijvingen
[session id] Functioneel Duur van de sessieLaat de bezoeker toe verbinding te maken en bevindt zich op elke pagina waarop de bezoeker navigeert.
__utma Analytisch 2 jaarDit is een tracking-cookie die wordt gebruikt om terugkeerbezoeken aan de site bij te houden.
__utmb Analytisch 2 jaarDeze cookie wordt gebruikt om een sessie tot stand te brengen.
__utmc Analytisch Duur van de sessieDeze cookie wordt gebruikt om een sessie tot stand te brengen.
__utmz Analytisch 6 maandenDeze cookie maakt het mogelijk om de herkomst van de gebruikers van de site te volgen en uit te zoeken welke zoekmachines zij hebben gebruikt. Het wordt ook gebruikt om de bezoekersnavigatie op de site te bepalen.
SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID Google Maps Voorkeuren 2 jaarGoogle heeft een aantal cookies ingesteld op een pagina met een Google Map.
NID Google Maps Voorkeure 1 jaar Google heeft een aantal cookies ingesteld op een pagina met een Google Map.
1P_JARGoogle1 maandDeze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker heeft kunnen zien voordat hij de website bezocht.
CONSENTGoogle20 jaarDeze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en alle advertenties die de eindgebruiker heeft kunnen zien voordat hij de website bezocht.
OGPGoogle2 maandenDeze cookie maakt de functionaliteit van Google Maps mogelijk.
SEARCH_SAMESITEGoogle1 jarDeze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de website-exploitant. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt geboden.
PHPSESSID Fonctioneel Duur van de sessieBeoordeelt de status van het gebruik van de sessie voor elke pagina.
_ga Analytisch 2 jaar Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gid Analytisch 24 uurGebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat       Analytisch 1 minuut Gebruikt om de de toedieningssnelheid te verlagen.
pll_language Fonctioneel1 jaarMeertalige website Polylang.
catAccCookies

Fonctioneel 1 mmandPop-uppagina over de overeenkomst van cookies.
wordpress_logged_in_577fcd7ca0d736c0081308930c092c95 , wordpress_sec_577fcd7ca0d736c0081308930c092c95 , wordpress_test_cookie

FonctioneelDuur van de sessieEen sessie van een account openen in de professionele ruimte.

Abbott-websites kunnen ‘permanente’ cookies gebruiken. Permanente cookies zijn permanente bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en daar blijven, tenzij u de cookie verwijdert. Permanente cookies bewaren informatie op uw computer voor een aantal doeleinden, zoals het opvragen van bepaalde informatie die u eerder hebt verstrekt (bv. wachtwoorden), helpen om te bepalen welke gebieden van de website bezoekers het waardevolst vinden, en het continu aanpassen van de website op basis van uw voorkeuren. Permanente cookies die door deze site op uw computer worden geplaatst, kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, maar enkel wanneer u zich heeft geregistreerd of u heeft ingestemd met het bewaren van persoonsgegevens die u op de site hebt verstrekt. Anders weet de server van onze site alleen dat een niet-geïdentificeerde bezoeker met uw cookies naar de site is teruggekeerd.

Abbott-websites kunnen ‘webbakens’ gebruiken (ook wel internet tags, single-pixel gifs, clear gifs en onzichtbare gifs genoemd). Een webbaken is een kleine afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht die gebruikt wordt om bij te houden of een pagina bekeken of een bericht geopend werd. Webbakens geven de websiteserver informatie over bijvoorbeeld het IP-adres en het browsertype van de computer van de bezoeker. Webbakens kunnen worden geplaatst op online advertenties die mensen naar onze site brengen en op diverse pagina’s van onze site. Webbakens geven ons informatie over hoe vaak een pagina geopend wordt en welke informatie geraadpleegd wordt.

c. Welke keuzes heb ik met betrekking tot het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën door Abbott?

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën op Abbott-websites in of uit te schakelen. Hoe deze keuzes precies aan u worden aangeboden en via welk proces u deze keuzes kunt maken, kan verschillen van website tot website.

Op sommige Abbott-websites kan u gevraagd worden om expliciet toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies en/of andere trackingtechnologieën op die website. Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site en voor de levering van de door u gevraagde diensten blijven functioneren, ongeacht of u toestemming hebt verleend. Andere soorten cookies en trackingtechnologieën worden uitgeschakeld tot u expliciete toestemming verleent. Daardoor wordt de functionaliteit van de site mogelijk beperkt tot u ervoor kiest om expliciete toestemming te verlenen.

In sommige browsers kunt u het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën beperken of uitschakelen. Raadpleeg de informatie van uw browser voor instructies over hoe u dit moet doen (u vindt die doorgaans onder een “Help”-menu).

IV. Uw rechten

a. Welke rechten heb ik met de betrekking tot mijn persoonsgegevens?

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u gegevensbeschermingsrechten op uw persoonsgegevens. Dit zijn:

 • Het recht om bijkomende informatie te bekomen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott van u heeft te rectificeren of, in bepaalde gevallen, te laten verwijderen;
 • Het recht om, in bepaalde gevallen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht om u op om het even welk moment uit te schrijven voor marketingmateriaal van ons. Dit zal worden vermeld onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt;
 • Het recht op de bevestiging dat bepaalde van uw persoonsgegevens verwerkt worden en een recht op toegang tot en inzage van uw persoonsgegevens die Abbott verwerkt;
 • Het recht om, in sommige gevallen, op gerechtvaardigde gronden u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het algemeen of gerechtvaardigd zakelijk belang van Abbott en de staking van deze verwerking te eisen;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming die bepaalde persoonlijke aspecten van u moet evalueren, zoals analyses op basis van gedrag. Raadpleeg het gedeelte over cookies van dit Privacy- en cookiebeleid voor meer informatie over hoe u dit recht kunt uitoefenen als blijkt dat cookies worden gebruikt;
 • Wanneer u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt met uw toestemming of in het kader van een overeenkomst, het recht op overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan een andere persoon of, indien dit technisch haalbaar is voor ons, aan een ander bedrijf;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (in België: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) en/of om een vergoeding van door u geleden schade te ontvangen; en
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott in te trekken, zonder nadelige of negatieve gevolgen.

Houd er rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en dat de uitoefening ervan beperkt kan worden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, of afhankelijk kunnen zijn van bijkomende vereisten.

V. Contactgegevens en beleidsupdates

a. Hoe kan ik contact opnemen met Abbott?

Als u vragen hebt over het gebruik, de wijziging of de verwijdering van persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt of als u zich wilt uitschrijven voor toekomstige communicatie van een onderneming van Abbott of een bepaald programma van Abbott, neem dan contact met ons op door te klikken op de link “CONTACT” of “Contacteer ons” op de website of door een mail te sturen naar adc.customerservice.belux@abbott.com. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

Abbott NV/SA
Abbott diabetes care
Avenue Einstein 14
B- 1300 Waver

Vermeld in alle communicatie met Abbott het e-mailadres dat gebruikt werd voor de registratie (in voorkomend geval), het adres van de website waarop of het specifieke Abbott-programma waarin u persoonsgegevens heeft verstrekt (bv. Abbott.com enz.), en gedetailleerde uitleg bij uw verzoek.

Functionaris voor gegevensbescherming: Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze EU DPO via www.eu-dpo.abbott.com.

Als u uw persoonsgegevens wilt verwijderen, wijzigen of corrigeren en contact met ons opneemt via e-mail, zet dan “Verzoek tot verwijdering” of “Verzoek tot wijziging/correctie” in de onderwerpregel van de e-mail, naargelang hetgeen van toepassing is. We zullen alles in het werk stellen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken.

b. Hoe weet ik of Abbott dit beleid heeft bijgewerkt?

Zonder afbreuk te doen aan uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving behoudt Abbott zich het recht voor om dit Privacy- en cookiebeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om rekening te houden met technologische vooruitgang, wijzigingen in wet- of regelgeving en goede bedrijfspraktijken. In bepaalde rechtsgebieden zullen geregistreerde gebruikers via e-mail op de hoogte worden gebracht van wijzigingen en zal relevante informatie op de Abbott-website worden gepubliceerd.

Als Abbott zijn privacypraktijken wijzigt, zal een bijgewerkte versie van dit Privacy- en cookiebeleid deze wijzigingen weerspiegelen en zullen we u op de hoogte brengen van deze wijzigingen door de ingangsdatum bovenaan dit Privacy- en cookiebeleid bij te werken.

Word lid van de FreeStyle Libre-community op Facebook

Word nu lid